MESURES ELÈCTRIQUES / MESURES DE RESISTÈNCIA DE TERRA

ens adaptem a les teves necessitats.

ens adaptem a les teves necessitats.

MESURES DE RESISTÈNCIA DE TERRA

La mesura de la presa de Terra d’una instal•lació es pot fer per diferents sistemes, però dependrà del sistema de règim de neutre de la instal•lació (TT, TN, IT).

Una dada important és saber quin és el valor màxim de la presa de terra que es pot tenir a la instal•lació, i això depèn de varis factors:

• Tensió de contacte màxim.
• Mètode de protecció contra els contactes indirectes.
• Règim de neutre de la instal•lació.

Existeixen bàsicament dos mètodes diferents per realitzar les mesures de la presa de Terra:

• Mode Bucle (LOOP)
• Mode Earth (Voltiamperimètric)

El mètode Bucle (LOOP) és la més fàcil d’utilitzar, no ens mesura exactament la presa de Terra, sinó un valor per excés, però sol ser suficient, el problema és que només es pot utilitzar en sistemes TT.

Normalment en el mode LOOP hi ha dos tipus de proves, la NO_TRIP i les TRIP. La paraula TRIP vol dir que farà saltar el diferencial de la instal•lació.

Amb aquest tipus de prova, tot i ser molt senzilla de realitzar, a vegades i depenen de quin instrument de mesura s’utilitza, no es pot fer la prova amb instal•lacions trifàsiques o bifàsiques a 230/125V.

El mode EARTH mesura realment la presa de Terra, però té l’inconvenient que es molt laboriós la seva mesura, i a més a més s’ha de verificar que el valor mesurat és correcte, cosa que no es fa habitualment.

Dins el mètode EARTH, hi tres tipus de mesura diferents:

• Mètode 2 fils : Mesura presa de terra en mode bucle
• Mètode 3 fils: Mesura de la presa de terra
• Mètode 4 fils: Mesura de la resistivitat del terreny