EQUIPS DE MESURA / GENERADOR DE FUNCIONS

GENERADOR DE FUNCIONS

Per poder analitzar com es comporten els diferencials amb diferents tipus de corrent, a més de disposar del l’oscil•loscopi, ens cal un generador de funcions de doble canal i de 5MHz.

SIGLENT, model SDG1005.

Amb aquest equip es poden generar formes d’ona sinusoïdal, triangular, quadrada, polsos, modulacions, i en totes elles escollir la tensió, la freqüència, duty cycle… i a més en dos canals de sortida diferents, que ens permeten obtenir diferents senyals al mateix temps.