EQUIPS DE MESURA / PINÇA MESURA CORRENT DE FUGA HT77N

PINÇA MESURA CORRENT DE FUGA HT77N

La pinça que utilitzem és la HT77N, la qual té les següents característiques:

• Mesura de corrent altern
• Mesura TRMS
• Resolució de 0,001mA a l’escala de 6mA.
• Opció activació Filtre passa baixes, freqüència de tall 100Hz.

El fet que la mesura sigui TRMS ens indica que pot llegir corrents sinusoïdals i no sinusoïdals, o sigui distorsionades, això pot semblar poc important, però la realitat és que és fonamental, la majoria d’equips connectats a la xarxa elèctrica deformen la ona de corrent.

Les pinces que no són TRMS, poden tenir un error en la lectura del 50%!.

La resolució de 0,001mA, ens indica que realment podrem mesurar corrents de fuga molt petites.

L’opció d’activació del filtre és de vital importància quan es realitzen mesures de fuga de corrent, ja que et dona una informació molt important per poder interpretar quin tipus de fuga de corrent hi ha, quin equip la pot estar provocant, i com aquesta pot afectar o no la sensibilitat del diferencial.