PROTECCIONS DIFERENCIALS / MESURES DIFERENCIALS

MESURES DIFERENCIALS

Quan hi ha problemes en una instal•lació, i els diferencials salten aleatòriament, abans de tot s’ha de començar per mesurar els corrents de fuga de la instal•lació.

Comprovació de la sensibilitat del diferencial:
• Mesura de la sensibilitat de dispar.
• Mesura del temps de dispar amb diferents corrents.

S’han de saber realitzar les següents mesures de corrent diferencial:
• Mesures d’intensitat diferencial a 50Hz.
• Mesures d’intensitat diferencial a 1000Hz.

A vegades amb aquestes mesures no n’hi ha prou, i llavors em de realitzar mesures en el domini temporal i també en el domini de la freqüència, per tal de poder esbrinar quines components d’alta freqüència ens estan circulant per la nostra xarxa elèctrica.

Els equips que utilitzem en aquest últim cas és un oscil•loscopi digital amb una sonda de corrent amb un ampla de banda de 100kHz. Aquest equip permet visualitzar en pantalla la forma d’ona del corrent i al mateix temps realitza la transformació de Laplace (Fast Fourier Transform) que ens permet de visualitzar les diferents freqüències que composen el corrent que estem mesurant.