EQUIPS DE MESURA / PINÇA MULTIFUNCIÓ HT9015

PINÇA MULTIFUNCIÓ HT9015

La pinça que utilitzem és la HT9015, la qual ens permet realitzar una multitud de mesures:

• Mesures TRMS
• Corrent AC/DC fins a 600A
• Tensió AC/DC fins a 1000V
• Resistència i continuïtat. [Ω]
• Freqüència, [Hz]
• Duty cycle o cicle de treball
• Capacitat, per comprovar condensadors o mesura de capacitats paràsites.
• Comprovació de díodes
• Temperatura amb una sonda tipus K.
• Puntes de corrent
• Valors Màxims i mínims.