EQUIPS DE MESURA / EQUIP GLOBAL DE VERIFICACIÓ – ZG47

EQUIP GLOBAL DE VERIFICACIÓ – ZG47

L’equip que utilitzem és el ZG47 de HT Instruments, el qual ens permet de realitzar la majoria de mesures elèctriques que s’han de realitzar en una instal•lació.

• LOWΩ : Mesura de continuïtat de conductors de protecció.
• MΩ: Mesures d’aïllament a 50,100,250,500 i 1000Vcc
• RCD: Comprovacions de diferencials:
o Tipus classe AC i A instantanis i selectius [S].
o Mesura dels temps d’intervenció.
o Mesura de la corrent d’intervenció.
o Mesura de la tensió de contacte.
o Mesura del bucle de terra.
• Loop : Realitza les diferents mesures de bucle
o Impedància de línia i corrent de curtcircuit Fase-Terra.
o Impedància de línia i corrent de curtcircuit Fase-Fase.
o Impedància de línia i corrent de curtcircuit Fase-Neutre.
o Mesura del sentit de rotació de la fases.
• Earth: Mesures de la resistència de terra.
o Sistema de 2 fils.
o Sistema de 3 fils.
o Sistema de 4 fils per la mesura resistivitat del terreny.
• Aux: Mesures de diferents paràmetres, amb el corresponent sensor.
o Corrent de fuga
o Temperatura
o Humitat
o Velocitat de l’aire
o Il•luminació
o Mesura de soroll
• Analitzador: Mesura en temps reals de tots els paràmetres elèctrics.
o Mesura en temps reals de tots els paràmetres elèctrics.
 Tensions, Intensitats, potències, harmònics, factor potència.
o Mesura en temps reals de l’energia consumida en activa i reactiva.
o Registre de tots els paràmetres elèctrics durant un temps estipulat.