EQUIPS DE MESURA / Verificació de Màquines i Quadres – FULLTEST3

Verificació de Màquines i Quadres – FULLTEST3

Equip multifunció per la verificació elèctrica de Màquines i Quadres elèctrics, segons les normes EN 60204-1 i EN61439-1.

Probes que realitza:

Continuïtat dels conductors de protecció.

Resistència de aïllament.

Rigidesa dielèctrica.

Comprovació de Diferencials, AC, A i B

Mesura de la impedància de bucle.

Resistència de bucle de la presa de Terra.

Tensió Residual.

Potència consumida.

Seqüència de fases.

Mesura del corrent.

Mesura de la corrent de fuga.