Programa del curs de Verificació elèctrica de Quadres i Màquines

Programa de Verificació de Màquines i Quadres Elèctrics. V1

Objectius:

Conèixer les mesures de verificació elèctrica que s’han de realitzar en màquines i quadres elèctrics, segons les normes EN 60204-1, EN 61439-1 i EN 60335-1.

Comprendre les mesures de protecció que ha de disposar una màquina en funció del país on ha d’anar instal•lada:
• Règim de neutre disponible (TT, TN-C, TN-S, IT).
• Sistema protecció contactes indirectes.
• Potència de curtcircuit del punt d’alimentació

Entendre la necessitat d’instal•lar proteccions diferencials en funció del règim de neutre.
Comprendre el moment idoni per realitzar cada prova.

Metodologia:

El curs es divideix amb una part teòrica i una part pràctica.
La primera part es farà un repàs teòric de quines mesures s’han de fer i el seu principi de funcionament.
La segona part, que serà totalment pràctica, es faran les mesures sobre uns prototips que simularan màquines o quadres.
És molt recomanable que cada alumne porti el seu aparell de mesura, per tal que pugui realitzar les pràctiques amb l’aparell que utilitza habitualment, tot i que no és imprescindible.

El número màxim d’alumnes és de 10.

Durada del curs:

Es preveuen unes 6 hores de teoria i unes 6 hores de pràctiques.

A qui va adreçat:

El curs està enfocat a fabricants de màquines i quadres elèctrics.

Professorat:

Nom:
• Joan Romans Artigas.
Formació:
• Eng. Electrònic, Eng. Tec. de Telecomunicació i Eng. Tec. Industrial.

Dedicació professional:
• Treballa en un despatx d’enginyeria propi, en la redacció de projectes elèctrics,instal•lacions tèrmiques, gas, llicències d’activitats i de Telecomunicacions entre d’altres.
• Al mateix temps realitza cursos de formació de mesures elèctriques en Gremis d’Instal•ladors, Col•legis professionals d’enginyers, empreses instal•ladores i en fabricants de components elèctrics.
• Anteriorment havia realitzat disseny d’equips electrònics per ser incorporats en màquines, i realitzava les certificacions d’EMC i seguretat elèctrica de màquines.

Temari de Teoria:
• Mesures de Continuïtat dels conductors de protecció:
• Requisits Mesures continuïtat:
• Màquines.
• Electrodomèstics
• Lluminàries
• Quadres elèctrics
• Mesures a 2 fils (2W)
• Mesures a 4 fils (4W)
• Problemes habituals
• Càlcul de la resistència límit en funció longitud.
• Càlcul de la resistència límit en funció impedància de l’alimentació.
• Xarxes TN
• Xarxes IT

• Mesura d’aïllaments:
• Requisits Mesures d’Aïllament:
• Màquines.
• Quadres elèctrics
• Procediment de mesura.
• Problemes habituals al realitzar la mesura.

• Mesura de Rigidesa dielèctrica:
• Requisits Mesures Rigidesa:
• Màquines.
• Electrodomèstics
• Quadres elèctrics
• Procediment de la mesura
• Tensió d’assaig, CA o CC
• Perill de destrucció d’equips
• Desconnexió limitadors de transitoris, filtres..
• Mode d’assaig.
• Manual
• Rampa
• Burn

• Proba Dispositius de Corrent Diferencial (RCD)
• Règims de neutre
• Protecció contactes indirectes
• Xarxes TT , TN, IT
• Xarxes MBTS
• Protecció amb RCD
• Tipus de Diferencials en funció de:
• La Classe (AC, A, F, B, B+)
• El temps de dispar (General, Selectiu, retardat)
• La immunitat a les altes freqüències
• Selecció de la sensibilitat
• Tensió de contacte
• Resistència posta a Terra, Ra
• Tipus de règim de neutre
• Mesures en diferencials
• Temps de resposta
• Sensibilitat

• Mesura Resistència posta a Terra (Ra):
• Mesures de posta terra en mode Bucle.
• Bucle de mesura i ajustos per realitzar la mesura.
• Per xarxes TT
• Valors límits.

• Mesura del bucle de defecte:
• Proteccions contactes indirectes, xarxes TN i IT
• Bucle de defecte
• Mesures LOOP L/PE
• Modes de protecció
• Intensitat de defecte

• Corrent de curtcircuit:
• Protecció contra curtcircuits.
• Curtcircuit circuit d’alimentació
• Curtcircuit màxim i mínim d’una línia.
• Dispositius de protecció.
• Tipus de cable
• Energia passant (I2t) / Temps dispar / Corbes de Limitació
• Verificació curtcircuit embarrats
• Tipus de mesura LOOP, P-N , P-P.

• Mesures de Tensió Residual:
• Procediment mesura Ures.
• Mesura lineal / no lineal
• Temps de descàrrega, 5s, 1s.

• Mesures de Potència:
• Conceptes bàsics.
• Potències: Aparent, Activa, Reactiva, Reactiva distorsionada
• Mesures en Monofàsic i trifàsic.
• Mesures amb distorsió harmònica.
• Mesures de la corrent de fuga
• Procediment.
• Punts de mesura.

• Mesura del sentit de rotació de fases:
• Significat de la seqüència de fases.
• Utilitat de la mesura.
• Mesures amb inverters

Programa de Pràctiques:
• Mesures de continuïtat del conductors de protecció:
• Calibració mesures a 2W.
• Mesures de continuïtat d’una instal•lació amb defectes.
• Mesures a 4W
• Càlcul de la resistència límit del conductor de protecció.
• En funció de la longitud.
• En funció:
• Règim de neutre
• Impedància de l’alimentació.

• Mesura d’aïllaments:
• Mesures d’aïllament de línies de 230/400V.
• Mesures de línies amb problemes
• Acoblament de tensió.
• Limitadors de transitoris.
• Capacitat de línia
• Mesura d’aïllament d’una instal•lació.

• Mesures de Rigidesa dielèctrica
• Mesura en mode:
• Normal / Rampa / Burn
• Mesura d’un motor
• Mesures amb lectures Ireal / IAPP

• Mesures de Proteccions diferencials i corrents de fuga:
• Comprovació de diferencials classe AC, A, A [S], Asi i B
• Comprovació del temps d’intervenció.
• Comprovació de la corrent d’intervenció.
• Comprovació de la selectivitat vertical, fins a 3 nivells.

• Mesura del bucle de Terra
• Mesura del terra d’una instal•lació, per diferents sistemes:
• Mode Loop: L/PE, Ra
• Mesura Ra, Tensió contacte
• Mesura del terra de la instal•lació.

• Mesura corrent de curtcircuit:
• Mesura del corrent de curtcircuit de diferents línies:
• Mesures en mode Loop: PN i PP.
• Mesures de curtcircuit mínim i màxim en una línia.
• Comprovació de si la línia està ben protegida, per xarxes TT/TN/IT.
• Cas d’una línia curta.
• Cas d’una línia llarga.

• Mesura del bucle de defecte:
• Comprovació protecció contactes indirectes
• Mesura bucle defecte xarxa TN
• Mesura corrent primer defecte xarxa IT
• Mesura bucle defecte xarxa IT

• Mesures de Tensió Residual
• Mesures de Ures en diferents dispositius
• Mètode 2 fils
• Mètode 4 fils

• Mesures de Potència:
• Mesures de potència.
• Aparent, activa, reactiva
• Intensitat i PF
• Amb i sense distorsió harmònica
• Càrrega lineal (Resistència)
• Càrrega No lineal (Inverter)
• Mesures d’intensitat amb una pinça amperimètrica.
• Tipus RMS
• Tipus TRMS
• Mesures d’intensitat continua.
• Mesures de les corrents de fuga:

• Mesura del sentit de rotació de fases:
• Buscar el sentit de rotació de fases (R,S,T).
• Connexió d’un motor trifàsic per tal que giri en un sentit determinat.