Programa Curs de Proteccions Diferencials V3

Programa curs de Proteccions Diferencials. V3

Objectius:
Donar a conèixer els aspectes teòrics i pràctics per entendre el funcionament de les proteccions diferencials en les instal•lacions elèctriques.
Aprendre a resoldre els problemes habituals de les proteccions diferencials així com el seu correcte dimensionat.

Metodologia:
El curs es divideix amb una part teòrica i una part pràctica.
La primera part es farà un repàs teòric dels diferents tipus de proteccions diferencials, l’origen de les fuites de corrent i el seu tipus.
La segona part, que serà totalment pràctica, es faran les mesures sobre uns prototips que simularan instal•lacions reals.
És molt recomanable que cada alumne porti el seu aparell de verificació de diferencials i de pinces de corrent de fuga, en el cas que en disposi, per tal que pugui realitzar les pràctiques amb l’aparell que utilitza habitualment.

El número màxim d’alumnes és de 12.

Durada del curs:
Es preveuen unes 6 hores de teoria i unes 6 hores de pràctiques.

A qui va adreçat:
El curs està enfocat a enginyers i/o instal•ladors que realitzen manteniment d’instal•lacions industrials així com verificacions periòdiques d’instal•lacions elèctriques de baixa tensió.

Professorat:
Nom:
• Joan Romans Artigas.

Formació:
• Eng. Electrònic, Eng. Tec. de Telecomunicació i Eng. Tec. Industrial.

Dedicació professional:
• Treballa en un despatx d’enginyeria propi, en la redacció de projectes elèctrics,instal•lacions tèrmiques, gas, llicències d’activitats i d’ICT’s entre d’altres.
• Al mateix temps realitza cursos de formació en Gremis d’Instal•ladors i en Col•legis professionals d’enginyers.

Temari de Teoria:
• Proteccions diferencials:
• Mesura diferencial
• Característiques dels diferencials:
• Sensibilitat (mA)
• Intensitat nominal (A)
• Intensitat de curtcircuit [kA]
• Immunitat als transitoris, ona 8/20us.
• Classe: AC, A, F, B, B+
• Temps de resposta, Generals, Selectius [S], Retardats
• Super immunitzats (Si), Super Resistents [K], Immunitzats [AP-R]
• Sensibilitat amb la freqüència
• Selectivitat Vertical
• Selectivitat Horitzontal
• Encegament o bloqueig d’un diferencial
• Detalls d’instal•lació.
• Origen dels corrents de fuga i tipus de corrents.
• Filtres d’EMC
• Efectes de la distorsió harmònica
• Equips amb electrònica (Regulació llums, Variadors de freqüència)
• Mesures de corrent de fugues.
• Selecció de la sensibilitat en funció dels equips i del terra.

Programa de Pràctiques:
• Mesures de Proteccions diferencials i corrents de fuga:
• Comprovació de diferencials classe AC, A, A [S], Asi i B
• Comprovació del temps d’intervenció.
• Comprovació de la corrent d’intervenció.
• Comprovació de la selectivitat vertical, fins a 3 nivells.
• Buscar l’averia d’una instal•lació on salta el diferencial:
• Aprendre a mesurar corrents de fuga.
• Buscar diferents solucions.
• Comprovació de l’encegament d’un diferencial classe AC.
• Comprovació de l’encegament d’un diferencial classe A i A si.
• Comprovació de la selectivitat horitzontal o per simpatia, buscar les causes i proposar solucions.
• Comprovació d’una incorrecta instal•lació del toroïdal.
• Mesures de les corrents de fuga d’un variador de freqüència.
• Espectre de freqüència.
• Mesura del valor de fuga a 50Hz.
• Mesura del valor de fuga a 1000Hz.
• Efectes al instal•lar un filtre d’EMC.