EQUIPS DE MESURA / OSCIL·LOSCOPI

OSCIL·LOSCOPI

Per poder analitzar en més precisió les corrents de fuga que es generen en una instal•lació, ens cal disposar d’un equip d’adquisició digital, en el nostre cas utilitzem l’oscil•loscopi d’Agilent, InfiniiVision 2000, amb un 70MHz d’ampla de banda i dos canals.

Amb aquest equip es poden veure en molt de detall les formes d’ona del corrent i de la tensió tant en el domini temporal com en l’espectre de freqüència, ja que realitza el càlcul de la FFT de la senyal que mesura.

Per realitzar les mesures de corrent, ens cal disposar d’una sonda de corrent, Agilent 1146A, amb un rang de mesura que va dels DC fins a 100KHz i de 0 a 70A.