Curs de Projectes de Telecomunicacions ICT , Col·legi Enginyers Tècnics Industrials de Madrid – COITIM – Gener 2016

Curs de formació per la redacció seguiment i control de projectes de Telecomunicacions , ICT

Enllaç web: Formació COITIM